афротурист

Положения ГИА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 Н А К А З

18.02.2008

 N 94

 Про затвердження Положення про державну

підсумкову атестацію учнів (вихованців)
у системі загальної середньої освіти

 Відповідно до Закону України “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 N 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання” (зі змінами) та від 25.08.2004 N 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (зі змінами)

 
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 14.12.2000 N 588 “Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за N 925/5146.

3. Ввести в дію Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з 2007/2008 навчального року.

4. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, газеті “Освіта України”, розмістити на сайті міністерства.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Полянського П.Б.

Міністр І.О.Вакарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОН України
18.02.2008 N 94

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 лютого 2008 р.
за N 151/14842

ПОЛОЖЕННЯ
про державну підсумкову атестацію учнів
(вихованців) у системі загальної
середньої освіти

1. Загальні положення

1.1. Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі - атестація) - це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів I, II, III ступенів, професійно-технічних і вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту, відповідним навчальним програмам.

1.2. Зміст, форма й терміни атестації щорічно визначаються Міністерством освіти і науки України (далі - МОН).
Перелік предметів, з яких здійснюється атестація та звільнення від неї, визначається цим Положенням. Учням, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад певного ступеня, видається відповідний документ:

після закінчення початкової школи - табель успішності;
після закінчення основної школи - свідоцтво про базову загальну середню освіту;
після закінчення навчального закладу системи загальної середньої освіти - атестат про повну загальну середню освіту.

 1.3. Особам, які закінчили дев’ятий клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10, 11, 12 балів) за семестри, рік та атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Особам, нагородженим золотою або срібною медаллю, видається атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту.

2. Проведення атестації

2.1. Атестація проводиться в загальноосвітніх навчальних закладах з навчальних предметів інваріантної частини Типових навчальних планів, затверджених МОН.

2.2. Випускникам навчальних закладів системи загальної середньої освіти за їх бажанням як атестація можуть бути зараховані результати зовнішнього незалежного оцінювання.

2.3. Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

2.4. У додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту на підставі семестрових виставляються річні оцінки. Вони є підсумковими і виставляються незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію виставляються окремо.

2.5. Учні (екстерни), які хворіли під час проведення атестації, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти атестацію до початку нового навчального року.

2.6. Атестація включається у структуру навчального року.

3. Державні атестаційні комісії

3.1. Державні атестаційні комісії (далі - комісії) створюються в навчальних закладах місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації:

- за освітній рівень початкової загальної середньої освіти - у складі: голови (керівник навчального закладу або його заступник) та вчителя, який викладає в цьому класі;
- за освітній рівень базової загальної середньої освіти - у складі: голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: учителя, який викладає предмет у цьому класі, та вчителя цього ж циклу предметів;
- за освітній рівень повної загальної середньої освіти - у складі: голови (керівник навчального закладу або його заступник) та членів комісії: учителя, який викладає предмет у цьому класі, та не менше двох інших членів комісії цього ж циклу предметів.

 3.2. На голів комісій покладається відповідальність за об’єктивність проведення атестації та дотримання порядку її проведення.

3.3. Головою комісії не може бути керівник навчального закладу (його заступник), який викладає у цьому класі предмет, з якого проводиться атестація.

3.4. За наявності паралельних класів (груп) у навчальному закладі може бути створено декілька комісій з предмета.

3.5. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені органами управління освітою.

3.6. Втручання в проведення атестації та визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.

3.7. Результати атестації заносяться до протоколу встановленого зразка.

3.8. Протоколи комісій про результати атестації та матеріали атестації зберігаються 3 роки в загальноосвітньому навчальному закладі.

4. Атестація в початковій школі

4.1. У початковій школі атестації підлягають результати навчальної діяльності учнів четвертих класів з української мови (мова і читання) та математики.

4.2. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

4.3. Бали за атестацію з цих предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових робіт та порядок їх проведення рекомендуються МОН.

4.4. Річні оцінки, що є підсумковими, виставляються на підставі семестрових. З української мови (мова і читання) та математики при виставленні річної оцінки враховуються також результати підсумкових контрольних робіт.

4.5. Атестація результатів навчання з української мови учнів, які почали вивчати її в поточному навчальному році початкової школи, здійснюється за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

4.6. Педагогічна рада навчального закладу на підставі результатів навчальної діяльності учня ухвалює рішення про переведення його до основної школи.

5. Атестація в основній школі

5.1. Атестація в основній школі проводиться з п’яти предметів: української мови, математики, географії, біології, а також іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу (у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин атестація може проводитися з мови навчання) у формі, визначеній МОН (усне опитування, письмова робота, захист творчих робіт тощо), за збірниками завдань, затвердженими МОН. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено.

5.2. Випускники основної школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

6. Атестація у старшій школі

6.1. Атестація у старшій школі проводиться з чотирьох предметів: української мови (обов’язково), історії України (обов’язково), математики (обов’язково, крім класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, спортивного напрямів) та одного або двох (для класів філологічного, суспільно-гуманітарного, художньо-естетичного, спортивного напрямів) предметів інваріантної складової навчального плану за вибором учнів. У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з профільним навчанням може проводитись атестація з предмета за вибором відповідно до профільної підготовки. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин предметом за вибором може бути мова навчання.

6.2. Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків або осіб, які їх замінюють, та рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

7. Атестація екстернів

7.1. Можливість пройти атестацію й отримати відповідний документ про освіту за дозволом місцевого органу управління освітою мають екстерни, які:

- не відвідують загальноосвітній навчальний заклад з різних причин;
sadiogorod.net

logo-educlub-11-e1393321681180SQE logo Word 2 1

Національна гаряча дитяча лініяНаціональна гаряча лінія